HONDA
CIVIC (87-91)
REAR MUFFLER • OEM: 18307-SH3-405
HONDA
CIVIC (87-91)
CENTER MUFFLER • OEM: 18220-SH3-G04